หุ้น OR

OR กำหนดช่วงราคา IPO ที่ 16-18 บาท/หุ้น เปิดรายย่อยจอง 24 ม.ค.-2 ก.พ.

โดย SM1984

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ 16-18 บาท/หุ้น และคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายอย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ของ OR (www.pttor.com) และการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)

สำหรับผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ OR ในส่วนที่จัดสรรไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. (Pre-emptive Rights) ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 25-28 ม.ค.64 โดยสามารถจองซื้อได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest (2) การยื่นใบจองซื้อ ณ ส้านักงานของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ หรือ ส้านักงานใหญ่ บล.กสิกรไทย และ (3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบล.กสิกรไทย เท่านั้น)

ส่วนผู้จองซื้อรายย่อย สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ หุ้น OR ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. ถึงเวลา 12:00 น. (เที่ยงวัน) ของวันที่ 2 ก.พ.64 ผ่านตัวแทนจ้าหน่ายหุ้น ซึ่งประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และธนาคารกรุงไทย (KTB) โดยสามารถจองซื้อได้ 2 วิธี ได้แก่ (1) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ตามรายละเอียดที่ตัวแทนจ้าหน่ายหุ้นแต่ละรายกำหนด และ (2) การยื่นใบจองซื้อ ณ สำนักงานและสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในวันและเวลาทำการ

นอกจากนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (1) ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นที่ประสงค์จะยื่นใบจองซื้อที่ สำนักงานใหญ่ของบล.กสิกรไทย และ (2) ผู้จองซื้อรายย่อยที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้น และจะเข้ารับบริการที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น ที่สามารถจองเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการที่สาขาของธนาคารกสิกรไทย ได้ทางช่องทางออนไลน์ โปรดพิจารณาข้อมูลการจองเวลาล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการ ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/branch-register/Pages/index.aspx ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค.64 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ หุ้น OR ที่ได้ยื่นต่อส้านักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ม.ค.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : เจาะหุ้น EA กับโอกาสการเป็น TESLA ของตลาดหุ้นไทย??

Related Posts