Condo-Backed Token

Condo-Backed Token โอกาสการเป็นเจ้าของอสังหาคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้

โดย Admin .

เทรนด์การลงทุนยุคใหม่ที่มีการแปลงทรัพย์สินมาอยู่ในรูปแบบโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน หรือ Investment Token เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกของการลงทุนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนขับเคลื่อนให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนอย่างครอบคลุม

การออก Investment Token จะมีการนำเทคโนโลยี Blockchain และการจัดทำสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) มาประยุกต์การทำธุรกรรมให้มีความโปร่งใสปลอดภัยรวมไปถึงบริหารจัดการการระดมทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะเดียวกันยังมีการนำทรัพย์สินที่จับต้องได้ อาทิ งานศิลปะ ผลงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา โฉนดที่ดิน มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล หรือ ที่เรียกว่าการ Tokenization เพื่อเพิ่มโอกาสนักลงทุนในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : “Token X” ส่ง “RealX” โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตัวแรกในฐานะ ICO Portal ตอบรับเทรนด์อสังหาฯขาขึ้น ชูจุดเด่น 5 ปีแรกมีประกันผลตอบแทน

การพัฒนารูปแบบการลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ Investment Token ที่นำทรัพย์สินของผู้ออกมาหนุนหลังในการออกโทเคนดิจิทัล หรือ Asset-Backed Token ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของโทเคนดิจิทัล เปรียบเสมือนหลักประกันที่จะสร้างความมั่นใจในการเป็นเจ้าของให้กับนักลงทุนมากขึ้นเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ โดยทรัพย์สินที่จะนำมาหนุนหลังในการออกมีหลากหลายประเภท อาทิ อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ อาคารสำนักงาน หรือ คอนโดมิเนียมที่มีราคาสูง

ในอดีตการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์สักยูนิต นักลงทุนจะต้องมีรายได้ หรือเงินสดสะสมจำนวนมาก และจำเป็นต้องมีเครดิตทางการเงินที่ดี ในกรณีที่ต้องการใช้แหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ยิ่งไปกว่านั้นหากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ราคาต่อยูนิตจะมีราคาค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้แม้อสังหาริมทรัพย์จะเป็นการลงทุนที่น่าสนใจแต่ก็ถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการเป็นเจ้าของหรือเข้าลงทุน

แต่ปัจจุบันมีวิธีที่ง่ายขึ้น ด้วยการนำคุณลักษณะเฉพาะของโทเคนดิจิทัลมาใช้สำหรับการระดมทุนด้วยการออกโทเคนดิจิทัลตามปริมาณตารางนิ้วของพื้นที่ที่นำมาเสนอขาย ทำให้นักลงทุนเสมือนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในหน่วยย่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (Fractionalized ownership) โดยนักลงทุนที่ถือโทเคนจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทน อาทิ ค่าเช่าสุทธิตลอดอายุของโครงการ หรือผลตอบแทนจากการจำหน่ายทรัพย์สินของโครงการสุทธิเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงการลงทุนง่ายขึ้นอีกทั้งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย

หากยกตัวอย่างของ Asset-Backed Token ที่มีทรัพย์สินอ้างอิงเป็นคอนโดมิเนียมราคาสูง หรือ Condo-Backed Token ที่ใกล้ตัวมากขึ้น RealX Investment Token ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก... เมื่อเร็วๆนี้ โดย Token X ในฐานะผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) นั้น คงเป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน

ด้วยรูปแบบการระดมทุนผ่านโทเคนดิจิทัล ที่แบ่งหน่วยโทเคนดิจิทัลตามปริมาณตารางนิ้วของคอนโดมิเนียมที่เสนอขาย (Fractionalization) โดยราคาเสนอขาย 1 โทเคนดิจิทัลใกล้เคียง 1 ตารางนิ้ว ทำให้นักลงทุนมีโอกาสสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพสูง ครอบคลุมพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ หรือ Central Business District (CBD) ได้แก่ พร้อมพงษ์ พญาไท และ ทองหล่อ ซึ่งเป็นทำเลที่มีที่ดินจำกัด มีแนวโน้มอุปทานใหม่ในพื้นที่ที่น้อยลง ราคาจึงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นทุกปี

นอกจากนี้ที่ตั้งของแต่ละโครงการยังอยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS รวมถึงสะดวกต่อการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนประเภทอื่น รายล้อมโครงการด้วยสถานที่ต่าง ๆ ที่ครบครัน อาทิ ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนและมหาวิทยาลัย ร้านอาหาร สถานบันเทิง ฯลฯ จึงสามารถรองรับวิถีชีวิตที่หลากหลาย

ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมธนารักษ์ พบว่าราคาการประเมินที่ดินที่นำไปใช้เป็นฐานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งภาษีอากรและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ในรอบปี 2566-2569 ทั่วประเทศเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากฐานเดิม 8.93% โดยที่ดินบริเวณดังกล่าว มีราคาประเมินอยู่ประมาณระหว่าง 750,000-1,000,000บาทต่อตารางวา

การเลือก Condo-Backed Token ที่เหมาะสมกับการลงทุน นอกจากการพิจารณา ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียดของโทเคนดิจิทัล ทรัพย์สินที่นำมาหนุนหลัง และรูปแบบผลตอบแทนที่น่าสนใจของโทเคนดิจิทัลแล้ว ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงควบคู่กันไปด้วย คือ ความน่าเชื่อถือขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ออกโทเคน (Issuer), บริษัทผู้พัฒนาทรัพย์สินอ้างอิงหรือโครงการ, ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal), ทรัสตี (Trustee) ผู้มีหน้าที่ติดตามการจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน และที่สำคัญควรเป็นโทเคนดิจิทัลที่กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)

***การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

# # # # # # # # # # # # #

เกี่ยวกับ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X)

บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด เป็นบริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น “Tokenization Success Partner” ทางบริษัทมีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะให้บริการเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ให้คำปรึกษา การออกแบบ Tokenomics รวมไปถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tokenx.finance หรือ www.facebook.com/tokenx.th  ติดต่อ [email protected]

——————————————–
Ricco Wealth ร่วมกับ FutureSkill แจกโค้ดส่วนลด 50% เรียนได้ทุกคอร์ส ระยะเวลา 1 ปีเต็ม เพียงสมัครเรียนผ่านลิงค์นี้
จากนั้นกรอกโค้ดส่วนลด: AFFXGAP เพียงเท่านี้ก็จะจ่ายเพียง 4,974 บาท จากราคาเต็ม 9,948 บาท

Related Posts