นักลงทุนต่างประเทศ

เปิดพอร์ตการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ในตลาดหุ้นไทย

โดย SM1984

นักลงทุนต่างประเทศ ที่ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน  695 บริษัทในตลาดหุ้นไทย  ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรือ 98.20% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด 

  • ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นักลงทุนต่างประเทศ มีมูลค่าการถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยกว่า 3.76 ล้านล้านบาท ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 อันดับแรกได้แก่กลุ่มบริการกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธุรกิจการเงินมีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาทคิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ 
  • นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นในทุกหมวดธุรกิจในตลาดหุ้นไทย โดย 3 หมวดธุรกิจที่        นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG) 697,004 ล้านบาท รองลงมา คือ หมวดธนาคาร (BANK) 565,840 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) 486,596 ล้านบาท โดย 3 หมวดธุรกิจนี้มีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 1,719,440 ล้านบาท หรือ 46.5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ
  • 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index
  • จากข้อมูลสัญชาติของนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกพบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักรและสิงคโปร์ยังคงอยู่ในอันดับที่  1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง ขณะที่อันดับ 3 และ 4 ได้แก่นักลงทุนจากฮ่องกงและสวิสเซอร์แลนด์ที่ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 4 และ 5 ในปีก่อน ขณะที่นักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาลดจากอันดับ 3 มาอยู่ที่อันดับ 5 ตามมาด้วยนักลงทุนจากญี่ปุ่น, มอริเชียส, บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส

บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : รีวิวตลาดหุ้นปี 2020 ผ่าน 8 เหตุการณ์สำคัญที่ลืมไม่ลง!!

จากการศึกษาข้อมูลการถือครองหุ้นของ นักลงทุนต่างประเทศ ในตลาดหุ้นไทยจาก 1) ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น 2) ข้อมูล Corporate Actions  3) ข้อมูลการระดมทุนผ่านตลาดรองของบริษัทจดทะเบียน 695 บริษัท จากทั้งหมด 712 บริษัท โดยใช้ข้อมูลล่าสุดถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกว่า 13 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 98.20% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด 

ภาพโดยรวมของการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศได้กล่าวมาแล้วในรายงาน SET Note 13/2563 ที่นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 3.76 ล้านล้านบาท ลดลง 22.2% จากปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ปรับลดลงเป็นสำคัญ ในรายงานฉบับนี้พิจารณาถึงรายละเอียดการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศในมุมมองต่างๆ ดังนี้

นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นสูงสุดในกลุ่มบริการกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธุรกิจการเงินหรือประมาณ 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ

เมื่อพิจารณามูลค่าถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศตามกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทย 9 อุตสาหกรรม (นับตลาดเอ็ม เอ ไอ เป็นอีกหนึ่งอุตสากรรม) พบว่า มูลค่าการถือครองหุ้นฯ 3 อันดับแรกได้แก่กลุ่มบริการกลุ่มทรัพยากรและกลุ่มธุรกิจการเงิน  ตามลำดับ (ตารางที่ 1) โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.14 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 56.9% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 1) ซึ่งกลุ่มธุรกิจการเงินมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในปีที่ผ่านมา ลดลงมาอยู่อันดับ 3 ในการศึกษานี้ โดยมีสาเหตุสำคัญจากราคาหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการเงินที่ลดลงและการขายสุทธิของนักลงทุนต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม พบว่า นักลงทุนต่างประเทศมีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ  โดยมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ขณะที่มูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารมาจากบริษัทจดทะเบียนใหม่ ส่วนมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็นผลจากการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นในบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการและจากบริษัทจดทะเบียนใหม่

72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศเป็นการถือครองหุ้นที่อยู่ในองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index

จากรายชื่อหลักทรัพย์ที่นักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้น ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 เปรียบเทียบกับรายชื่อองค์ประกอบของ MSCI Thailand Index จำนวน 42 บริษัท 43 หลักทรัพย์ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศถือครองทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบดัชนีดังกล่าว โดยมีมูลค่าการถือครองหุ้นรวม 2.73 ล้านล้านบาท คิดเป็น 72.6% ของมูลค่าการถือครองหุ้นรวมของนักลงทุนต่างประเทศ (ภาพที่ 2)

ณสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 นักลงทุน 116 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทยโดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรสิงคโปร์และฮ่องกงมีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรก

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 พบว่า มีนักลงทุนต่างประเทศจำนวน 116 สัญชาติถือครองหุ้นในตลาดหุ้นไทย เพิ่มขึ้นสุทธิจากปีที่ผ่านมา 2 สัญชาติ  โดยนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 10 สัญชาติแรกมีมูลค่าถือครองหุ้นรวม 3.65 ล้านล้านบาทคิดเป็น 94.72% ของมูลค่าการถือครองหุ้นทั้งหมดของนักลงทุนต่างประเทศ (ตารางที่ 3)

นักลงทุน 10 สัญชาติแรก ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรสิงคโปร์และฮ่องกง (ภาพที่ 3) เป็นนักลงทุนต่างประเทศที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุด 3 สัญชาติแรกซึ่งนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรและนักลงทุนจากสิงคโปร์ยังคงอยู่ในอันดับที่  1 และ 2 อย่างต่อเนื่องขณะที่อันดับ 3 ได้แก่นักลงทุนจากฮ่องกงขยับจากอันดับ 4 ในปีก่อนส่วนอันดับ 4 ในปีนี้คือนักลงทุนจากสวิสเซอร์แลนด์ขยับจากอันดับ 5 และนักลงทุนจากสหรัฐอเมริกาที่อยู่อันดับ 3 ปีก่อนลดลงไปอยู่ที่อันดับ 5ตามมาด้วยนักลงทุนจากญี่ปุ่น, มอริเชียส, บริติช เวอร์จิน ไอส์แลนด์, เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส  ขณะที่นักลงทุนจากลักเซ็มเบริ์กที่อยู่อันดับ 10 ในปีที่แล้ว ลดลงไปอยู่อันดับที่ 14 ของปีนี้

บทวิจัยโดย : สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ์ ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Related Posts