อุตมะ SSF

มนุษย์เงินเดือนเฮ!! ครม.อนุมัติกองทุน SSF ลดหย่อนภาษีปี 63 เพิ่ม 2 แสนบาท

โดย SM1984

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กองทุน SSF สามารถลดหย่อนภาษีปี 63 เพิ่มได้ 2 แสนบาทต่อคน รวมเป็นเงินทั้งหมด 4 แสนบาท ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายนนี้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทย อาทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เสนอหน่วยลงทุนเพื่อการออมระยะยาว ให้สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาชั่วคราวเพิ่ม 2 แสนบาท ในปีภาษี 2563 รวมทั้งสิ้นเป็นวงเงิน 4 แสนบาท ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายนนี้ ซึ่ง ครม.อาจจะพิจารณาเงื่อนไขเวลาเพิ่มเติม

ด้าน ก.ล.ต. ขานรับมติคณะรัฐมนตรีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  โดยจะออกประกาศที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และยกเว้นค่าธรรมเนียมจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนดังกล่าวให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ตามที่คณะรัฐมนตรีในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบเรื่องมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 โดยมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนให้ประชาชนทั่วไปหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาท

โดยแยกจากวงเงินหักลดหย่อนค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน SSF กรณีปกติ และไม่อยู่ภายใต้เพดานวงเงินหักลดหย่อนรวมในกองทุนเพื่อการเกษียณทั้งหมด โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต. จะ (1) ดำเนินการออกหลักเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 (2) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งและการจดทะเบียนกองทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ (3) พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งกองทุน SSF ดังกล่าวแบบอัตโนมัติ (auto-approval)

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง : วิกฤติราคาน้ำมัน… เมื่อความวัวยังไม่ทันหาย

Related Posts