บัญชีเงินฝาก

ผลวิจัยเผย บัญชีเงินฝาก คนไทยหนึ่งในสามมีเงินไม่ถึง 500 บาท!!

โดย SM1984

ผลวิจัยของสถาบันวิจัยป๋วยฯและสถาบันคุ้มครองเงินฝากชี้เพศหญิงมีวินัยการออมมากว่าเพศชายเห็นได้จากเพศหญิงมีจำนวนบัญชีเงินฝากมากกว่าเพศชายนอกจากนี้เพศหญิงยังมีเงินฝากในบัญชีมากกว่าเพศชายกว่า 2 เท่าในทุกช่วงวัย

สถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยผลวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของคนไทย จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติโดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ณ มิถุนายน 2560 ที่มีปริมาณเงินฝากรวมทั้งสิ้น 12 ล้านล้านบาท (72% ของเงินฝากในระบบทั้งหมด) ซึ่งครอบคลุมกว่า 80.2 ล้าน บัญชีเงินฝาก ของผู้ฝากเงินในระบบธนาคารพาณิชย์กว่า 37.9 ล้านคน จากสถาบันการเงิน 34 แห่ง พบว่ามีข้อมูลสำคัญดังนี้

1.เงินฝากมีการกระจุกตัวสูง โดยผู้ฝากรายใหญ่สุด 10% มีเงินฝากรวมถึง 93% ของเงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยมักกระจุกในชุมชนเมืองของจังหวัดใหญ่ ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา เป็นต้น

2.คนไทยมีบัญชีเงินฝากอย่างแพร่หลาย แต่มีเงินในบัญชีน้อย โดยคนไทยกว่าครึ่งจะมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ แต่ครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท นอกจากนี้ หนึ่งในสามของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500 บาท ขณะที่เพียง 0.2% ของผู้ฝากมีเงินในบัญชีมากกว่า 10 ล้านบาท

3.ความเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากมีความแตกต่างทั้งในมิติอายุ พื้นที่ และระหว่างเพศชายหญิง โดยเฉพาะผู้หญิงมีสัดส่วนของคนที่มีบัญชีเงินฝากสูงกว่าเพศชายและมีเงินในบัญชีมากกว่าผู้ชายถึงสองเท่าของทุกช่วงอายุ ซึ่งอาจสะท้อนถึงความมีวินัยทาการเงินหรือทักษะการบริหารจัดการเงินของผู้หญิงที่มากกว่า รวมถึงบทบาทของผู้หญิงที่สำคัญในการดูแลการเงินของครัวเรือน

4.คนที่มี บัญชีเงินฝาก ธนาคารพาณิชย์มากที่สุด คือ คนที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนน้อยสุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.ผู้ฝากเกือบทั้งหมดจะมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และผู้ฝากส่วนใหญ่ 88% จะฝากเงินไว้กับบัญชีออมทรัพย์เท่านั้น รวมทั้งนิยมฝากกับธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่เป็นหลัก นอกจากนี้ ครึ่งหนึ่งของผู้ฝากจะมีเพียง 1 บัญชีเงินฝากและใช้ 1 สถาบันการเงิน

6.บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีมหาชนที่ใช้โดยคนทุกกลุ่ม ทุกวัย ขณะที่บัญชีเงินฝากประจำจะพบมากในกลุ่มวัยเกษียณ รวมทั้งเงินส่วนใหญ่ของผู้ฝากทุกกลุ่มจะฝากอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เฉลี่ยประมาณ 93.3% ของเงินในพอร์ตผู้ฝากเพียง 6.3% ที่อยู่ในเงินฝากประจำ

บทวิจัยฉบับเต็มอ่านได้ที่นี้ 

Related Posts